Logo
Novinky
13.10.2014
Informace pro firmy!!
Nákladní pneumatiky nyní expedujeme do druhého pracovního dne přímo od výrobce s možností odečtení DPH! číst celé
24.06.2013
ZÁRUKA na protektory
je poskytována od výrobců jako u nových pneumatik v rozsahu dvou let číst celé
24.06.2013
Odesíláme do 3 prac. dnů
od Vaší objednávky přepravní službou - zaplatíte hotově nebo platební kartou číst celé
Zobrazit všechny novinky

 

 1. Úvod
 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky slouží k tomu, aby obchodní vztahy se zákazníky měly právně závazný základ pro obě smluvní strany. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí českým právním řádem a těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Prodávající (provozovatel):
Provozovatelem eshopu www.protektory.cz je Lukáš Kruliš, IČ 71114548 s místem podnikání Ledce 129, okres Kladno. Na této adrese je distribuční sklad a výdejní místo (zpětný odběr pneumatik).

Kupující (zákazník):
Kupující (spotřebitel dle občanského zákoníku) předá při zahájení obchodního vztahu prodávajícímu pouze své kontaktní údaje. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

2. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání a telefonického spojení na kupujícího).

3. Objednání zboží

Zákazník prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách prodávajícího učiní objednávku zboží, která obsahuje druh zboží, jeho množství, cenu, jméno a kontaktní údaje kupujícího a místo dodání. Tato objednávka je návrhem kupní smlouvy a zákazník jejím podáním výslovně stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a souhlasí s nimi. Takto učiněnou objednávku potvrdí prodávající zákazníkovi e-mailem či telefonicky a to do 24 hodin od jejího obdržení. V případě, že objednané zboží není skladem, domluví prodávající se zákazníkem individuální termín.

Odesláním objednávky zákazník souhlasí i s cenou zboží. V případě zájmu o snížení ceny na základě konkurenční nabídky je nutné tuto změnu ceny dohodnout s prodávajícím předem (před odesláním objednávky). Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění. Zpětná úprava ceny a fakturačních údajů není možná.

Objednáním zboží na našich internetových stránkách zákazník výslovně souhlasí se zasíláním informačních emailů provozovatele.

4. Platební podmínky

Dobírka - platba při doručení zboží na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce hotově nebo platební kartou. Všichni řidiči jsou vybaveni mobilním platebním terminálem a tiskárnou.

V hotovosti - platba při osobním odběru zboží. Nutno domluvit předem!

Platba bankovním převodem na účet: 1118840018/3030 airbank.cz

Variabilní symbol je shodný s ID Vaší objednávky, které obdržíte v potvrzovacím emailu. Zaplacené zboží Vám bude připraveno a obratem po obdržení platby na náš účet bude odesláno.

V případě objednávky nadstandardních rozměrů nebo objednávky v hodnotě nad 10.000,- Kč s DPH může prodávající požadovat zaplacení zálohy ve výši 25% z hodnoty objednávky. Takto zaplacená záloha bude započtena na celkovou kupní cenu.

5. Reklamace – viz reklamační řád

Reklamace jsou vyřizovány standardním způsobem v souladu s platnou právní legislativou. Doporučujeme zákazníkům věnovat patřičnou pozornost převzetí zboží s ohledem na možné poškození a tím předejít případným nesrovnalostem.

6. Dodací podmínky

Zboží se expeduje ze skladů výrobců a dodavatelů protektorovaných pneu do 18 hodin každý pracovní den. Většina zásilek je doručena zákazníkovi do 7 pracovních dnů. Dodavatel si vyhrazuje právo odchýlit se od dohodnutého termínu dodání o 3 pracovní dny.

Informace pro firmy!!

Nákladní pneumatiky nyní expedujeme do druhého pracovního dne přímo od výrobce s možností odečtení DPH!

Doručení balíku je na území ČR prováděno prostřednictvím přepravní společnosti. Doručovatelská služba kontaktuje zákazníka pomocí sms zprávy v den doručení, kde oznámí podrobnosti předání, oznámí mu přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti. Zásilka bývá standardně doručována mezi 8. a 18. hodinou v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, ale lze ji upřesnit po kontaktu s řidičem). V případě nezastižení na uvedené adrese dodání zanechá přepravce oznámení a balík se pokusí doručit ještě jednou následující pracovní den.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky – zejména druh a množství zboží a neporušenost obalů podle přiloženého dodacího listu či faktury.
Platba probíhá dopravci při převzetí zásilky formou dobírky hotově nebo platební kartou. Všichni řidiči jsou vybaveni mobilním platebním terminálem a tiskárnou. O způsobu zaplacení se zákazník rozhodne až v momentě převzetí zásilky.

Pokud si kupující zboží nepřevezme, ocitá se v prodlení věřitele a podle §522 občanského zákona je povinen uhradit Provozovateli náklady spojené s nevyzvednutou zásilkou, které Provozovateli vznikly (poštovné, balné apod.).

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu bez zbytečného odkladu. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a za splnění této podmínky se považuje zaslání e-mailu na adresu info@protektory.cz. Pokud se tak zákazník rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, doručit bez zbytečného odkladu na adresu expedičního skladu. Před vrácením zboží kupující zašle e-mail se sdělením čísla faktury a současně sdělí číslo bankovního účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku. Od této částky budou odečteny skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (zejm. náklady na dopravu). Prodávající má povinnost vrátit zákazníkovi tuto částku nejpozději do 30 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy.

8. Záruky

Poskytování záruky se řídí platnou legislativou. Provozovatel (prodejce/výrobce) plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady ve smyslu ustanovení Občanského/Obchodního zákoníku po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení výrobku (krom vyjímek stanovených zákonem). Vykazuje-li zboží při dodání zjevné vady je zákazník oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok zákazníka na poskytnutí řádného plnění provozovatelem či na vrácení kupní ceny.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, byl-li výrobek vystaven nadměrnému zatížení (v rozporu s předpisy, doporučením výrobce), živelnými pohromami nebo vyšší mocí. Garantované vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem. Na reklamované zboží není provozovatelem zajištěna přeprava zboží od zákazníka.

9. Reklamační řád

Obecné podmínky reklamace

Povinnosti kupujícího
Kupující je povinen si dodané zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pokud jde o reklamace, tak kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
a) na e-mailovou adresu provozovatele info@protektory.cz
b) telefonicky na tel. č. provozovatele 603 233 585

Povinnosti prodávajícího v záležitostí reklamací
Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů, přičemž do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby k odbornému posouzení vady. Prodávající vyrozumí kupujícího e-mailem a případně telefonicky.

Reklamace uplatněná v záruční době

Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
Ke každému zboží je přikládán dodací list (popř. faktura, daňový doklad), který může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího (přepravního) listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím (přepravním) listem a skutečně dodaným zbožím nebo zjistí-li přímo při převzetí poškození zboží, doporučuje prodávající takto dodané zboží od dopravce nepřevzít a o této skutečnosti informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu případná pozdější reklamace nebude uznána.

§ 616 Shoda s kupní smlouvou
(1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
(3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Reklamační podmínky

 • V případě prokázání oprávněnosti reklamace (odpovědnosti výrobce) bude provozovatelem zákazníkovi poskytnuta:
  a) bezplatná oprava;
  b) finanční náhrada ve výši zůstatkové hodnoty užitné hloubky dezénu pneumatiky (v případě, že není možná oprava);
  c) výměna zboží in natura v případě, že se jedná o reklamaci zboží bez  známky opotřebení.
 • Reklamace včetně odstranění vady musí být provozovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se provozovatel se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se zákazníkovi přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 • Po vzájemné dohodě může být  po přijetí reklamace zákazníkovi poskytnuta provozovatelem okamžitá náhrada zboží in natura, což však nemůže být považováno za uznání oprávněnosti reklamace a zákazník se převzetím této náhrady zavazuje, že v případě zamítnutí reklamace zaplatí provozovateli náklady na tuto náhradu a její dopravu k zákazníkovi. V případě uznání částečného plnění reklamace (např. v případě z části opotřebené pneumatiky) se zákazník převzetím zavazuje k uhrazení rozdílu nákladů na nákup této náhrady vč. její dopravy k zákazníkovi a uznané výše částky reklamace.
 • Provozovatel po řádném vyřízení reklamace vyzve zákazníka k převzetí opraveného zboží.
 • Reklamace nevyzvednuté do 30-ti kalendářních dnů od jejich vyřízení budou provozovatelem stornovány bez nároku na jakoukoliv náhradu pro zákazníka nezávisle na výsledku reklamačního řízení.
 • Pokud byla reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), provozovatel naúčtuje zákazníkovi náklady na lokalizaci a opravu závady. Zákazník je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení.
 • Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním - např. najetím na ostrý předmět, protáčením kol v terénu, nesprávně seřízenými koly, brzdami a výkyvnými polonápravami, odřením o okraje chodníku, poškozením uvolněnými částmi vozu, sněhovými řetězy, havárií vozidla, poškozením cizími tělesy, která vnikla mezi pláště při dvojité montáži, průrazem pláště, poškozením patky pláště, narušením olejem, plastickými mazivy, pohonnými hmotami a jinými chemikáliemi. Nárok také zaniká, jestliže byla na plášti provedena dodatečná oprava, případně bylo-li vadné místo rozřezáno nebo jinak poškozeno.

Doporučení při přejímání zásilek
Při převzetí zboží je v zájmu kupujícího pečlivě si překontrolovat obsah zásilky, na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán zřetel. Podepsáním dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku.
Vzhledem k tomu, že dopravu Vámi objednaného zboží ve většině případů zajišťuje třetí osoba, dodržujte následující postup:
Při dodání zboží si pečlivě zkontrolujte stav zboží. Je-li vše v pořádku, potvrďte převzetí zboží podepsáním dodacího (přepravního) listu. Jeho podepsáním vyjadřujete souhlas s tím, že zboží bylo dodáno bez vad a v množství, které je uvedeno v dodacím listu.
Má-li zboží jakékoli vady v okamžiku dodání nebo nesouhlasí druh nebo množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout.
Pokud nebudou zaznamenány informace o vadách na dodacím (přepravním) listě, reklamační řízení nemusí být zahájeno.

10. Účinnost

Účinnost těchto obchodních podmínek nastává dnem 1. 9. 2013.

11. Značení pneumatik EU štítky

Od 1. listopadu 2012 jsou dle nařízení EU 1222/2009 všechny pneumatiky prodávané v Evropě označeny štítkem s informacemi o třech základních vlastnostech pneumatiky. Nařízení se týka pneumatik pro osobní, užitková a nákladní vozidla. Z nařízení jsou vyjmuty zejména protektorované pneumatiky, pneumatiky na motocykly, profesionální offroad pneumatiky, závodní pneumatiky, pneumatiky s hroty, pneumatiky určené výhradně pro vozidla registrovaná poprvé před říjnem 1990, pneumatiky s nižší konstrukční rychlostí než 80 km/h, pneumatiky s průměrem menším než 254 mm a větším než 635 mm a pneumatiky vyrobené před 1. červencem 2012.

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.